Från de första stegen - till arbetsgivare

step 1.
Vi får en kravprofil och beställning av kunden/arbetsgivaren.


step 2.
Vi hör genast inom organisationen om vi har den efterfrågade kompetensen inom våra nätverk och/eller databas. Vi undersöker också om den önskade profilen finns inom våra utökade kontakter. Om vi har en matchning undersöker vi om önskan för flytt fortfarande är aktuell. Om vi inte lyckas hitta några bra kandidater inom nätverket/organisationen, lägger vi ut annonser i de främsta forumen för den yrkesgruppen samt på olika sociala medier.


step 3.
Efter CV-granskningen, intervjuar vi de aktuella personerna. Här är vi ute efter att se om ett seriöst intresse, förutsättningar för flytt finns och om den formella kompetensen är tillräcklig.


step 4.
En allmän information om bostadsorten, arbetsgivaren, arbetet och villkor förmedlas till de aktuella kandidaterna. Vid djupintervjun fokuserar vi givetvis på yrkeskunskapen samt på personlighetsdrag så som flexibilitet, vilja till förändring, och om igen – intresset för yrket.


step 5.
Efter ytterligare sållning, sker referenstagning från minst två relevanta referenter. Vi erbjuder därefter en språklig analys där vi genom provundervisning kartlägger kandidatens förmåga att lära sig svenska eller danska inom den utsatta tiden. Om kandidaten inte har språklig talang, måste vi tyvärr tacka nej till kandidaten då sannolikheten att kunna nå C1 nivå i svenska och därmed få svensk legitimation är låg.


step 6.
För varje kandidat gör vi en ”presentations portfolio”. I den ingår Cv och ett kort personligt brev, referenternas yttranden, resultat från intervjuerna, samt andra dokument som skulle kunna vara relevanta för arbetsgivaren.

step 7.
Arbetsgivaren uttrycker intresse för kandidaten och bjuder in på Skypeintervju


step 8.
Efter Skype intervjun går processen vidare och inbjudan till en besöksresa görs. Arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och kollegorna presenteras, kandidatens yrkeskunskaper samt personlighet undersöks och vägs mot ens egna verksamhet. Även kandidaten får här möjligheten att granska huruvida arbetsplatsen, arbetet och kollegorna möter deras krav. Bostadsorten presenteras. Även bostadsorten och livet i den aktuella staden visas till kandidaten. Hela vistelsen brukar vara 2 heldagar samt resorna.


step 9.
Vid fortsatt intresse hos båda parter, tecknas det en ”Guarantee of Employment” mellan arbetsgivare och arbetstagare.


step 10.
1- Språkutbildningen startar och pågår i ca 6-8 månader beroende på kandidaten och gruppen den ingår i.

step 11.
Språkutbildningen börjar och varar i normalfallet i 7 månader där kravet är att kursdeltagaren skall uppnå C1 nivå. Kursen avslutas med ett slutprov och certifikat. Certifikatet som ges vid avklarat kurs är intyg på språkkunskapen och måste skickas in till Socialstyrelsen av alla som ansöker om legitimation i Sverige.


step 12.
Dokumentinsamlingen för svensk legitimation och specialistkompetens inleds och avslutas innan den svenska anställningen påbörjas. Svaret från socialstyrelsen kan dock dröja någon månad efter att komplett ansökan har skickats in.


step 13.
Kontinuerlig kontakt hålls mellan kandidaterna, Li-reco och arbetsgivaren för att alla skall känna sig delaktiga.


step 14.
Li-reco bistår även med allehanda stöd och hjälp för kandidaten och dess familj, som flytten av bohag till Sverige, ansökan om personnummer, orientering bland de olika myndigheterna som skatteverket, migrationsverket, försäkringskassan, barnomsorg, m.m.


step 15.
Arbetsgivaren får månadsvisa delrapporter om kandidatens framsteg genom processen (om inte vi kommer överens om annat). Vi anser att det är viktigt att arbetsgivaren är uppdaterad på statusen inför flytten till Sverige, språkutvecklingen och statusen för läkarlegitimationen/specialistintygen

– Den medicinska kunskapen. Detta bör du som arbetsgivare säkerställa genom intervju och eventuell teknisk prövning. Det är du som är specialist på din arbetsplats.
– Force major; exempelvis dödsfall, sjukdomar eller andra oförutsägbara händelser hos kandidaten och dennes nära och kära.

Till er som arbetsgivare
Vi ihar möjligheten att anordna även delar av våra punkter listade här till vänster, där språkutbildningen är den mest efterfrågade enskilda tjänsten. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Allmänt om språkutbildningen och dess genomförande
Utbildningsanordnaren har mer än åtta års erfarenhet av undervisning i medicinsk svenska och har utvecklat målinriktade metodiska redskap, ett bedömningssystem i enlighet med GERS och speciella kursplaner för sjukvårdspersonal. Kursen ger vårdpersonalen de språkliga och kulturella kunskaper de behöver för att fungera i sin yrkesroll på ett skandinaviskt sjukhus. Kursernas förlopp förs under noggrann kontroll, från den förberedande fasen ända till dess avslutande. Skolans ledning och pedagogiexpert är i ständig kontakt med lärarna, följer deras dagliga arbete, ger professionella råd vid behov och ser till att deltagarnas utveckling stämmer överens med kursplanernas krav och förväntningar. Stor hänsyn tas till deltagarnas individuella behov och förutsättningar.